English version below

Version française ci-dessous

 
Uw privacy

Expoints B.V. vindt uw privacy erg belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de toepasselijke privacyregelgeving. Hoe wij dat doen kunt u lezen in deze privacyverklaring. Wij informeren u bovendien over uw rechten. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Wij hebben het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien. Wij adviseren u deze privacyverklaring dan ook regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u de laatste versie heeft. Wanneer wij ingrijpende wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring informeren wij u hierover via onze website. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 06 augustus 2018.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor alle Opdrachtgevers van Expoints B.V. en diens Relaties.

Onze contactgegevens
Expoints B.V.
Hondsruglaan 91
5628 DB Eindhoven
KvK-nummer 51791307
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Email of link ontvangen?
Wij hebben u mogelijk, op verzoek van één van onze Opdrachtgevers, een e-mail of link gestuurd.

Wat is het doel van deze e-mail?
Met deze e-mail nodigen wij u uit om feedback te geven over uw ervaringen met onze Opdrachtgever. U geeft deze feedback door op de link (in de e-mail) te klikken. Vervolgens opent een pagina waarop u, met de beantwoording van een aantal open en gesloten vragen, uw ervaringen kunt delen.

Wat doen we met uw feedback?
Uw antwoorden verwerken wij geautomatiseerd, waarna we ze doorgeven aan onze Opdrachtgever. Als u wilt dat er contact met u wordt opgenomen dan kunt u dat, in de meeste gevallen, aangeven middels het aanklikken van een contactbutton. Het is echter ook mogelijk dat onze Opdrachtgever naar aanleiding van uw feedback zelf het initiatief neemt tot contact met u.

Kunt u veilig reageren op de e-mail?
We vragen u nooit om financiële gegevens, wachtwoorden of codes. We leggen u enkel een aantal vragen voor over uw ervaringen met onze Opdrachtgever. Dus ja, u kunt veilig op deze e-mail reageren. We dragen er bovendien, conform de geldende wet- en regelgeving, zorg voor dat uw feedback enkel en alleen beschikbaar wordt gesteld aan onze Opdrachtgever. Nooit wordt, zonder uw expliciete toestemming, uw feedback aangewend voor commerciële doeleinden vanuit derden.

Hoe kunt u zich afmelden?
Indien u door onze Opdrachtgever niet meer wilt worden uitgenodigd om feedback te geven, dan kunt u dit eenvoudig kenbaar maken. Klik onderaan de e-mail op de link om u af te melden. Hiermee meldt u zich af voor alle verdere uitnodigingen. U kunt er ook voor kiezen om gewoon niet op de uitnodiging te reageren. In dat geval krijgt u (meestal) enige tijd later wel nog een herinneringsverzoek.

Problemen met invullen?
Ondervindt u problemen bij het geven van feedback via uw PC, Laptop, tablet of smartphone? Wij helpen u graag! U kunt tijdens werkdagen van 9 uur tot 18 uur bellen met 085-8772406, of een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 Verwerking van uw persoonsgegevens
De verstrekking van uw persoonsgegevens aan ons berust niet op een wettelijke plicht. Met andere woorden, u bent niet wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen.

We verwerken uw persoonsgegevens:

 1. In verband met diensten

Wanneer u een overeenkomst aangaat met onze Opdrachtgever, te weten een partij waarmee Expoints B.V. een overeenkomst heeft gesloten voor het versturen van feedbackverzoeken, dan geeft u toestemming aan deze Opdrachtgever om persoonsgegevens aan ons als Derde te verstrekken. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om onze dienst(en) ten behoeve van onze Opdrachtgever uit te kunnen voeren. Wij versturen namens Opdrachtgevers feedbackverzoeken, teneinde onze Opdrachtgevers in staat te stellen de eigen dienstverlening te verbeteren. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van Expoints B.V. (en technisch partner DataLeaf B.V.), die van onze Opdrachtgever, of die van een derde partij. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij mogelijk beschikken.

 1. Ten behoeve van communicatie

Wanneer u een e-mail, bericht, document of afbeelding naar ons stuurt, is het mogelijk dat we deze bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden en/of uw verzoeken (beter) te verwerken. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij mogelijk beschikken. Deze gegevens worden in geen enkel geval gedeeld met derden zonder expliciete toestemming.

 1. Vanwege gebruik van onze website

Onze website maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestandjes die op uw toestel/computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De gebruikte cookies bevatten veelal analytische informatie met betrekking tot het bezoek.

Indien u ons uw NAW-gegevens, telefoonnummer en/of e-mailgegevens via e-mail, social media of (chat)berichten op onze website verstrekt, gebruiken wij, of onze Opdrachtgever, deze mogelijk om contact met u op te nemen.

Duur van opslag
Wanneer wij persoonsgegevens van u opslaan, dan doen we dat gedurende maximaal 12 maanden, gerekend vanaf het moment dat we de gegevens hebben ontvangen.

Derden
Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij u hier expliciet toestemming toe heeft gegeven. Ook verkopen wij uw gegevens niet aan derden. Wel kan het zo zijn dat wij derden inschakelen die onder ons toezicht en verantwoordelijkheid bepaalde persoonsgegevens verwerken. Met deze derden sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Deze derden mogen de persoonsgegevens dan op geen enkele andere manier verwerken dan waartoe wij opdracht hebben gegeven.

Uw rechten
Graag wijzen we u op uw onderstaande rechten:

Mogelijkheid tot het stellen van vragen
Bij vragen over onze privacyverklaring, of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen per e-mail of post.

Recht op inzage en correctie
U heeft altijd het recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Op uw verzoek ontvangt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt. Bij onjuistheden in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, heeft u het recht deze te laten corrigeren. Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens onvolledig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt, kunt u ze volledig laten maken door ons een verklaring daartoe te verstrekken.

Recht op vergetelheid
U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten verwijderen door ons. Op uw verzoek voldoen wij zo snel als mogelijk.

Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
In plaats van verwijdering van uw persoonsgegevens, heeft u ook het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dat wil zeggen dat wij de persoonsgegevens gedurende de periode van beperking niet of slechts gedeeltelijk gebruiken. U heeft dit recht op beperking wanneer:

 • U de juistheid van de persoonsgegevens die wij verwerken betwist en wij die juistheid aan het controleren zijn;

 • De verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat de persoonsgegevens worden gewist door ons;

 • Wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wél nodig heeft in het kader van een rechtsvordering;

 • U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en er onderzoek wordt gedaan naar de vraag of onze belangen bij de verwerking zwaarder wegen dan uw belangen bij bezwaar.

Wanneer er sprake is van beperking van verwerking, verwerken wij enkel die persoonsgegevens waarvoor wij uw toestemming hebben, of welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een rechtsvordering. Ook wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de rechten van andere personen of om andere gewichtige redenen beperken we de verwerking niet. Als de beperking wordt opgeheven, informeren wij u daarover.

Recht op overdraagbaarheid
Het kan zijn dat u uw persoonsgegevens die wij verwerken wenst over te dragen aan een andere partij. Op uw verzoek verlenen we daartoe medewerking. In dat geval kunt u ervoor kiezen om de gegevens aan u over te dragen of rechtstreeks aan die andere partij.

Recht van bezwaar
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Bij een bezwaar staken wij de verwerking, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om uw persoonsgegevens te blijven verwerken en die gronden zwaarder wegen dat uw belangen. Ook in het kader van een rechtsvordering kunnen wij een grond hebben om de verwerking niet te staken.

Intrekken toestemming voor gegevensverwerking
U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, in te trekken. Op uw verzoek stoppen wij dan met de verwerking van uw persoonsgegevens. Let op: de intrekking van de toestemming heeft echter geen terugwerkende kracht.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u op een andere manier aanmerkelijk treft.

Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Indien u een klacht heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken kunt u zich natuurlijk tot ons wenden. Wij proberen er dan samen met u uit te komen. U heeft echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) kunt u lezen hoe u dit moet doen.

We hebben deze privacyverklaring met dezelfde zorgvuldigheid samengesteld zoals wij ook met uw persoonsgegevens omgaan. Mocht er toch nog iets niet helemaal duidelijk zijn of heeft u vragen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Vragen?
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Expoints B.V.

 

***

Privacy statement

Your privacy
Expoints B.V. considers your privacy to be very important. Therefore, we process and secure your personal data carefully. In doing so, we comply with applicable privacy regulations. You can read how we do this in this privacy statement. We will also inform you about your rights. We therefore advise you to read this privacy statement carefully.

We have the right to revise this privacy statement from time to time. Therefore, we advise you to consult this privacy statement regularly to make sure that you have the latest version. If we make substantial changes to our privacy policy, we will inform you of this via our website. This privacy statement was last amended on 6 August 2018.

To whom does this privacy statement apply?

This privacy statement applies to all Clients of Expoints B.V. and its Relationships.

Our contact details
Expoints B.V.
Hondsruglaan 91
5628 DB Eindhoven
Chamber of Commerce number 51791307
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Have you received an e-mail or link?
We may have sent you an e-mail or a link at the request of one of our Clients.

What is the purpose of this e-mail?
With this e-mail we invite you to give feedback about your experiences with our Client. You can give this feedback by clicking on the link (in the e-mail). Then a page will open on which you can share your experiences by answering a number of open and closed questions.

What do we do with your feedback?
We process your answers automatically, after which we pass them on to our Client. If you would like to be contacted, you can, in most cases, indicate this by clicking on a contact button. However, it is also possible that our Client will take the initiative to contact you on the basis of your feedback.

Can you safely respond to the email?
We never ask you for any financial data, passwords or codes. We only ask you a few questions about your experiences with our Client. So yes, you can safely respond to this email. Moreover, in accordance with the applicable laws and regulations, we ensure that your feedback is only made available to our Client. Without your explicit consent, your feedback will never be used for commercial purposes of third parties.

How can you unsubscribe?
If you no longer wish to be invited by our Client to give feedback, you can easily make this known. Click on the link at the bottom of the e-mail to unsubscribe. This will unsubscribe you from any further invitations. You can also choose not to respond to the invitation. In that case, you will (usually) receive a reminder request at a later time.

Troubles filling out the feedback?
Are you having trouble giving feedback via your PC, laptop, tablet or smartphone? We are happy to help you! You can call 085-8772406 during working days from 9 a.m. to 6 p.m. or you can send an e-mail to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Processing of your personal data
The processing of your personal data is not based on a legal obligation. In other words, you are not legally obliged to share your personal data with us.

We process your personal data:

 1. For services purposes

If you enter into an agreement with our Client, i.e. a party with which Expoints B.V. has concluded an agreement for the sending of feedback requests, you give permission to this Client to provide personal data to us as a Third Party. These data are then used to be able to perform our service(s) for our Client. We send feedback requests on behalf of Clients in order to enable our Clients to improve their own services. The data are stored on Expoints B.V.’s own secure servers (and its technical partner DataLeaf B.V.), those of our Client or those of a third party. We do not combine these data with any other personal information we may have.

 1. For communication purposes

When you send us an e-mail, message, document or image, we may retain it. Sometimes we ask you for your personal data that are relevant to the situation in question. This makes it possible to answer your questions and/or process your requests (better). We do not combine these data with any other personal information we may have. Under no circumstances will these data be shared with third parties without explicit permission.

 1. Concerning the use of our website

Our website uses cookies (small text files that are placed on your device/computer) to help the website analyse how visitors use the website. The cookies used usually contain analytical information relating to the visit.

If you provide us with your name and address, telephone number and/or e-mail details via e-mail, social media or (chat) messages on our website, we, or our Client, may use these to contact you.

Retention period
If we store your personal data, we will do so for a maximum period of 12 months from the moment we have received your data.

Third parties
We do not share your data with third parties unless you have given your explicit consent. We also do not sell your data to third parties. However, it is possible that we involve third parties who process certain personal data under our supervision and responsibility. We enter into a processing agreement with these third parties. These third parties may not process the personal data in any way other than as instructed by us.

Your rights
We would like to inform you about your following rights:

Opportunity to ask questions
If you have any questions about our privacy statement, or if you have any questions about access to or rectifications (or removal of) your personal data, you can contact us at any time by e-mail or post.

Right to access and rectification
You always have the right to access the personal data we process about you. At your request, you will receive an overview of the personal data we have processed about you. In the event of any inaccuracies in the personal data we process about you, you have the right to have these rectified. If you believe that the personal data are incomplete for the purpose for which they are being processed, you can have them made complete by providing us with a declaration to that effect.

Right to be forgotten
You have the right to have the personal data we process of you removed by us. At your request, we will comply with this as soon as possible.

Right to restriction of processing personal data
Instead of removing your personal data, you also have the right to request us to restrict the processing of your personal data. This means that we do not or only partially use the personal data during the period of restriction. You have the right to restriction when:

 • You are disputing the accuracy of the personal data we process and we are checking that accuracy;
 • The processing of your personal data is unlawful, but you do not want us to delete your personal data;
 • We no longer need your personal data, but you do need them in the context of a legal action;
 • You have objected to the processing of your personal data by us and an investigation is being conducted into whether our interests in processing outweigh your interests in objecting to the processing.

In the event that processing is restricted, we will only process those personal data for which we have your permission, or which personal data are necessary for legal action. Even if the processing is necessary for the rights of other persons or for other important reasons, we do not restrict the processing. If the restriction is lifted, we will inform you.

Right to transferability
It is possible that you wish to transfer your personal data that we process to another party. We will cooperate with you to this end at your request. In that case, you can choose to transfer the data to you or directly to that other party.

Right to objection
You have the right to object to the processing of your personal data by us. In the event of an objection, we will cease processing, unless we have compelling legitimate grounds for continuing to process your personal data and those grounds outweigh your interests. We may also have a ground for continuing the processing in the context of legal proceedings.

Withdrawal of consent for data processing
You have the right at any time to withdraw your consent to the processing of your personal data by us. At your request, we will stop processing your personal data. Please note, however, that the withdrawal of consent has no retroactive effect.

Automated decision making
We do not use automated decision-making that has legal consequences for you or that affects you significantly in any other way.

Complaint to the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens)
If you have a complaint about the way in which we process your personal data, you can of course contact us. We will then try to find a solution together with you. However, you also have the right to lodge a complaint with the Dutch Data Protection Authority. You can read how to do this on the website of the Dutch Data Protection Authority (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

We have compiled this privacy statement with the same care as we take with your personal data. If something is still unclear or if you have any questions about our privacy policy, please do not hesitate to contact us. We will be happy to help you.

Questions?
If you have any questions or comments, please send an e-mail to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We will then contact you as soon as possible.

With kind regards,

Expoints B.V.

 

***

 

Politique de confidentialité

Protection de votre vie privée
Expoints B.V. considère que votre vie privée est particulièrement importante. Nous traitons donc vos données personnelles avec beaucoup de soin et de manière sécurisée. Ce faisant, nous nous conformerons aux règlements applicables en matière de protection de la vie privée. Vous pouvez lire la manière dont nous procédons dans cette déclaration de confidentialité. Nous vous informerons également de vos droits. Nous vous conseillons donc de lire attentivement cette déclaration de confidentialité.

Nous nous réservons le droit de réviser cette déclaration de confidentialité de temps à autre. Nous vous conseillons de consulter régulièrement cette déclaration de confidentialité pour vous assurer que vous disposez de la dernière version. Si nous apportons des modifications substantielles à notre politique de confidentialité, nous vous en informerons par l'intermédiaire de notre site Web. Cette déclaration de confidentialité a été modifiée pour la dernière fois le 6 août 2018.

A qui s'applique cette déclaration de confidentialité ?
Cette déclaration de confidentialité s'applique à tous les clients d'Expoints B.V. et à ses contacts.

Nos coordonnées
Expoints
B.V.
Hondsruglaan 91
5628 DB Eindhoven
Numéro CC 51791307
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vous avez reçu un e-mail ou un lien ?
Nous vous avons peut-être envoyé un courrier électronique ou un lien à la demande de l'un de nos clients.

Quel est l'objectif de cet e-mail ?
Avec cet e-mail, nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires sur vos expériences avec notre client. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires en cliquant sur le lien (dans cet e-mail). Une page s'ouvrira et vous permettra de partager vos expériences en répondant à un certain nombre de questions ouvertes et fermées.

Que faisons-nous de vos commentaires ?
Nous traitons vos réponses automatiquement, après quoi nous les transmettons à notre client. Si vous souhaitez être contacté, vous pouvez, dans la plupart des cas, l'indiquer en cliquant sur un bouton de contact. Cependant, il est également possible que notre Client prenne l'initiative de vous contacter sur la base de vos commentaires.

Pouvez-vous répondre à l'e-mail en toute sécurité ?
Nous ne vous demandons jamais de données financières, de mots de passe ou de codes. Nous ne vous posons que quelques questions sur votre expérience avec notre client. Et oui, vous pouvez répondre à cet e-mail en toute sécurité. De plus, conformément aux lois et règlements applicables, nous veillons à ce que vos commentaires ne soient communiqués qu'à notre Client. Sans votre consentement explicite, vos commentaires ne seront jamais utilisés à des fins commerciales par des tiers.

Comment vous désabonner ?
Si vous ne souhaitez plus être invité par notre Client pour donner votre avis, vous pouvez facilement nous l'indiquer. Cliquez sur le lien en bas de l'e-mail pour vous désabonner. Ceci vous désabonnera de toute autre invitation. Vous pouvez également choisir de ne pas répondre à l'invitation. Dans ce cas, vous recevrez (généralement) une demande de rappel un peu plus tard.

Vous rencontrez des problèmes ?
Avez-vous rencontré des difficultés pour nous envoyer des commentaires par l'intermédiaire de votre PC, ordinateur portable, tablette ou smartphone? Nous sommes à votre service ! Vous pouvez nous contacter au 085-8772406 pendant les jours ouvrables de 9h à 18h ou nous envoyer un e-mail à Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Traitement de vos données personnelles
L'envoi de vos données personnelles n'est pas basé sur une obligation légale. En d'autres termes, vous n'êtes pas légalement obligé de partager vos données personnelles avec nous.

Nous traitons vos données personnelles :

 1. Pour la fourniture des services

Si vous concluez un accord avec notre client, c'est-à-dire une partie avec laquelle Expoints B.V. a conclu un accord pour l'envoi de demandes de commentaires, vous autorisez ce client à nous fournir des données personnelles en tant que tiers. Ces données sont ensuite utilisées pour pouvoir proposer nos services pour notre client. Nous envoyons des demandes de commentaires au nom de nos clients afin de permettre à nos clients d'améliorer leurs propres services. Les données sont stockées sur les serveurs sécurisés d'Expoints B.V. (et son partenaire technique DataLeaf B.V.), ceux de notre Client ou ceux d'un tiers. Nous ne combinons pas ces informations avec d'autres informations personnelles que nous pouvons avoir à votre sujet.

 1. À des fins de communication

Lorsque vous nous envoyez un e-mail, un message, un document ou une image, il est possible que nous le conservions. Parfois, nous demandons des renseignements personnels pertinents, en fonction de la situation particulière. Cela permet de répondre à vos questions et/ou de mieux traiter vos demandes. Nous ne combinons pas ces informations avec d'autres informations personnelles que nous pouvons avoir à votre sujet. En aucun cas, ces données ne seront partagées avec des tiers sans autorisation explicite.

 1. Pour l'utilisation de notre site Web

Notre site Web utilise des cookies (petits fichiers texte qui sont placés sur votre appareil/ordinateur) pour aider le site Web à analyser la façon dont les visiteurs l'utilisent. Les cookies utilisés contiennent généralement des informations analytiques relatives à la visite.

Si vous nous fournissez vos coordonnées NAW, votre numéro de téléphone et/ou vos coordonnées par e-mail, réseaux sociaux ou messages (chat) sur notre site Web, nous, ou notre client pourrons les utiliser pour vous contacter.

Durée de stockage

Vos données personnelles sont stockées pour maximum de 12 mois à partir du moment où nous recevons les données.

Tiers
Nous ne partageons pas vos données avec des tiers à moins que vous n'ayez donné votre consentement explicite. Nous ne vendons pas non plus vos données à des tiers. Cependant, il est possible que nous impliquions des tiers qui traitent certaines données personnelles sous notre supervision et notre responsabilité. Nous concluons un accord de traitement avec ces tiers. Ces tiers ne peuvent pas traiter les données personnelles autrement que d'après nos instructions.

Vos droits
Nous souhaiterions attirer votre attention sur vos droits suivants:

Possibilité de poser des questions
Si vous avez des questions sur notre déclaration de confidentialité, ou des questions sur l'accès à vos données personnelles et leur modification (ou suppression), vous pouvez nous contacter à tout moment par e-mail ou par courrier.

Droit d'inspection et de correction
Vous avez toujours le droit d'analyser les données personnelles que nous traitons à votre sujet. A votre demande, vous recevrez un aperçu des données personnelles que nous avons traitées à votre sujet. En cas d'inexactitudes dans les données personnelles que nous traitons à votre sujet, vous avez le droit de les faire corriger. Si vous estimez que les données personnelles sont incomplètes au regard de la finalité pour laquelle elles sont traitées, vous pouvez les faire compléter en nous fournissant une déclaration à cet effet.

Droit à l'oubli
Vous avez le droit de faire effacer les données personnelles vous concernant que nous avons en notre possession. À votre demande, nous nous y conformerons dans les plus brefs délais.

Droit de limiter le traitement des données personnelles
Au lieu de supprimer vos données personnelles, vous avez également le droit de nous demander de limiter le traitement de vos données personnelles. Cela signifie que nous n'utilisons pas ou seulement partiellement les données personnelles pendant la période de restriction. Vous disposez d'un droit de limitation quand :

 • Vous contestez l'exactitude des données personnelles que nous traitons et nous vérifions cette exactitude ;
 • Le traitement de vos données personnelles est illégal, mais vous ne voulez pas que nous effacions vos données personnelles ;
 • Nous n'avons plus besoin de vos données personnelles, mais vous en avez besoin dans le cadre d'une action en justice;
 • Vous vous êtes opposé au traitement de vos données personnelles par nos soins et une enquête est en cours pour déterminer si nos intérêts en matière de traitement l'emportent sur vos intérêts à vous opposer au traitement.

Dans le cas où le traitement est limité, nous ne traiterons que les données personnelles pour lesquelles nous avons votre autorisation ou les données personnelles nécessaires à une action en justice. Même lorsque le traitement est nécessaire pour les droits d'autres personnes ou pour d'autres raisons importantes, nous ne limitons pas le traitement. Si la restriction est levée, nous vous en informerons.

Droit au transfert
Vous pouvez souhaiter transférer les données personnelles que nous traitons à une autre partie. Nous coopérerons avec vous à cette fin, sur demande. Dans ce cas, vous pouvez choisir de transférer les données à vous ou directement à cette autre partie.

Droit d'opposition
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles par nos soins. En cas d'objection, nous cesserons le traitement, à moins que nous n'ayons des raisons impérieuses et légitimes de continuer à traiter vos données personnelles et que ces raisons l'emportent sur vos intérêts. Nous pouvons également avoir un motif pour ne pas interrompre le traitement dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Retrait du consentement pour le traitement des données
Vous avez le droit à tout moment de rétracter votre consentement au traitement de vos données personnelles par nos soins. A votre demande, nous cesserons de traiter vos données personnelles. Veuillez noter, toutefois, que le retrait du consentement n'a pas d'effet rétroactif.

Prise de décision informatisée
Nous n'utilisons pas la prise de décision automatisée, ce qui a des conséquences juridiques pour vous ou qui vous affecte de manière différente.

Plainte auprès de l'autorité des données personnelles
Si vous souhaitez déposer une plainte concernant la manière dont nous traitons vos données personnelles, vous pouvez bien sûr nous contacter. Nous essaierons ensuite de trouver une solution avec vous. Vous avez toujours le droit de déposer une plainte auprès de l'Autorité chargée des données personnelles. Vous pouvez lire comment le faire sur le site Web de l'autorité néerlandaise de protection des données (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

Nous avons compilé cette déclaration de confidentialité avec le même soin avec lequel nous traitons vos données personnelles. Quelque chose n'est toujours pas clair ou vous avez des questions sur notre politique de confidentialité ? N'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de vous aider.

Questions ?
Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez envoyer un e-mail à Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Nous vous recontacterons dans les délais les plus brefs.

Cordialement,

Expoints B.V.